ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ อปท.ท้องถิ่น กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ อปท.ท้องถิ่น กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ เพื่อสร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่