ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ได้รับฟังการชี้แจงการประชาสัมพันธ์ และรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ เพื่อสร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง