ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนางมัทนา พิงคะสัน เจ้าหน้าที่ธุรการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประชาชนชาวบ้าน สตรี ผู้สูงอายุ ร้านค้า เพื่อสร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง