ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประชาชนชาวบ้าน กลุ่มสตรี ร้านค้า สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง