ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคม กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านแม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรจักสานไผ่ตอก” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านแม่หอย หมู่ที่ 10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่