ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางเจนจิรา ใจคำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านใหม่ล้านนา หมู่ที่ 14 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่ล้านนา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง