ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้สู่ประชาชน “ประเพณีลอยโขมด”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้สู่ประชาชน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยการแจกสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แนะนำช่องทางสื่อสารการติดต่อสื่อสารกับศูนย์ฯ (Social Media) ทุกช่องทาง ให้กับประชาชน พ่อค้าแม่ค้า สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ที่มาร่วมงาน “ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ณ วัดรมณียาราม (วัดกู่ละมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน