ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการทำโคมล้านนา” ระยะสั้น 5 วัน

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ บูรณาการทำงานร่วมกับอปท.ท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแป้น ศพค.ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการทำโคมล้านนา” ระยะสั้น 5 วัน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม “ประเพณีลอยกระทง เทศกาลงานแขวนโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” และสร้างอาชีพการทำโคมล้านนา ในการนี้ศูนย์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผู้นำท้องถิ่น (คุณสุวภัทร สร่างโศรก) ประธานแม่บ้านสันต้นธง หมู่1 ตำบลต้นธง อำเมือง จังหวัดลำพูน