ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน และกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน และกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว เครือข่ายอปท.ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านวังไผ่ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่