ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ บูรณาการร่วมกับ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงห้วยครก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลงพื้นที่ประชาคม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ณ บ้านสันม่วง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่