ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว เพื่อพบปะพูดคุย ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า อยู่รอดยุคโควิด ได้แก่ กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ บ้านน้ำรึม และกลุ่มอาชีพแปรรูปงานจักสานไม้ไผ่ บ้านลานตาเกลี้ยง ในเขตพื้นที่ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก