ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางมณีรัตน์ ปัญญากาศ นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และนางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ กลุ่มฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” บ้านสันม่วง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่