ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ กลุ่มฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า” บ้านนาเลี่ยง ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน และกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” บ้านหนองปู ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน