ศสค. ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสตรีฝึกอาชีพในชุมชน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีฝึกอาชีพในชุมชน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านหนองเจ็ดหน่วย ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่