ศสค. ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสตรีฝึกอาชีพในชุมชน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีฝึกอาชีพในชุมชน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกและไม้ไผ่ เทศบาลตำบลก้อ กลุ่มทอผ้ายกดอกวังขมิ้นบ้านบวก ตำบลดงดำ กลุ่มหัตถกรรมงานผ้าบ้านปวงคำ ตำบลลี้ และกลุ่มทอผ้าบ้านบวก ตำบลดงดำ พื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน