ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม และสรุปบทเรียน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตาม และสรุปบทเรียน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ “หลักสูตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอไทลื้อย้อมสีห้อม” ของกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านหนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ “หลักสูตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย” ของกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ พบปะพูดคุย แนวพัฒนาต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจำหน่ายของกลุ่มอาชีพบ้านนามน ที่ผ่านกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ในปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านนามน ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่