ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ “หลักสูตรการทำโคมล้านนา” บ้านบวก ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และ “หลักสูตรการปักผ้าด้นมือ” บ้านสันป่าซาง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่