ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามเเม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามเเม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยการให้บริการคำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างครบวงจร รวมถึงสอบข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เป็นเเม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ตามกระบวนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 3 ตำบล ได้แก่ตำบลวังผาง ตำบลหนองล่อง เขตอำเภอเวียงหนองล่อง และตำบลศรีเตี้ย เขตอำเภอบ้านโฮ่ง (จำนวน 14 ราย) ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน