ศสค. ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการรวมกลุ่มและเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามการรวมกลุ่มและเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” ณ บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่