ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ให้กำลังใจ แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และช่องทางการจำหน่าย ได้แก่ กลุ่มอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ผ้าปัก ผ้าด้นมือ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มอาชีพการทำน้ำพริก เครื่องแกง ชุมชนป๊อกวิทยาทรายมูล ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566