ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอาชีพหัตถศิลป์ไผ่ตอก ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอาชีพหัตถศิลป์ไผ่ตอก ให้กำลังใจ แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และช่องทางการจำหน่าย บ้านโล๊ะป่าตอง ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านโล๊ะป่าตอง ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่