ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว “กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว เพื่อพบปะพูดคุย ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า อยู่รอดยุคโควิด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ บ้านดงหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่