ศสค.ลำพูน ร่วมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ฯ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ปีมังกรทอง (นักษัตรปีมะโรง)

วันที่ 11 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ฯ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ปีมังกรทอง (นักษัตรปีมะโรง) ได้ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วย “พระศรีมหาลาภศากยมุนี” พระพุทธรูปประจำศูนย์ฯ “พระประชาบดี” (เทพผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นบุตรของพระพรหม) เป็นเครื่องหมายประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “พระนางจามเทวี” (ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย) และ“ศาลตายาย” ประจำศูนย์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจงานให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ และการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุข พลังกายแข็งแรง พลังใจเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น ต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน