ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นเกียรติงานพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างอาชีพกลุ่มสตรีชนเผ่ากะเหรี่ยงและผู้สูงอายุ”

วันที่ 10 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมเป็นเกียรติงานพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างอาชีพกลุ่มสตรีชนเผ่ากะเหรี่ยงและผู้สูงอายุ” โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสมาชิกกลุ่มและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอแม่ทาที่เป็นสตรีชนเผ่ากะเหรี่ยง และผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงดอยยาว หมู่ที่ 16 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน