ศสค. ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร”

วันที่ 20 เมษายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาหรือเสริมศักยภาพให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางร่ายกายและจิตใจ โดยได้บรรยายและฝึกทักษะ หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร” เนื้อหาได้แก่สถิติข้อมูลสื่อสมัยใหม่ครองใจสูงวัย, ธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายกับสื่อโซเซียลมีเดียปัจจุบัน, ทัศนคติเตรียมใจให้พร้อมรู้ทันสื่อ, ฝึกการใช้โปรแกรม Snapseed ให้แก่กลุ่มสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเขือแจ้ รุ่นที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน