ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ “การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านสตรี ครอบครัว อาชีพ และการส่งเสริมภาวะผู้นำ” ภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ “การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านสตรี ครอบครัว อาชีพ และการส่งเสริมภาวะผู้นำ” ภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสอนทักษะอาชีพ “การปักผ้าด้นมือ” ให้กับผู้ร่วมโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน