ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากร “โครงการเทศบาลตำบลเกาะคากับการเสริมสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในชุมชน”

ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวคนึงนิจ วงค์ใย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเทศบาลตำบลเกาะคากับการเสริมสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในชุมชน กิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์ “Gender in family” ให้กับสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่ จำนวน 100 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในครอบครัว ณ บ้านปลายดอยรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่