ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากร “โครงการคนยุคใหม่ใส่ใจไม่ Bully ผู้อื่น” โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวคนึงนิจ วงค์ใย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมเป็นวิทยากร “โครงการคนยุคใหม่ใส่ใจไม่ Bully ผู้อื่น” ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง จำนวน 200 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และป้องกันแก้ไขปัญหาการบูลลี่ (Bully) ผู้อื่นภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง