ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากร “การให้ความรู้และการแนะแนวการประกอบอาชีพของสตรีแม่บ้าน” โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรยายหัวข้อเรื่อง “การให้ความรู้และการแนะแนวการประกอบอาชีพของสตรีแม่บ้าน” เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ มุมมองในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพแนวใหม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุคโควิด และช่องทางการพัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะด้าน “เรียนฟรี..มีอาชีพ” กับศูนย์ฯ ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน และการฝึกอาชีพภายในชุมชน ณ ห้องประชุมอาเซียนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน