ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ “สิทธิและสวัสดิการของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เป็นพนักงานบริการ” ร่วมกับ (UNDP) ครั้งที่ 2

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ “สิทธิและสวัสดิการของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เป็นพนักงานบริการ” ร่วมกับ (UNDP) ครั้งที่ 2 โดยศูนย์ฯ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สิทธิ สวัสดิการเงินสงเคราะห์ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบของกระทรวง พม.” ให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรม Shangri-La อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่