ศสค.ลำพูน ร่วมสืบสานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัด เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากชุมชนสู่เศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 กันยายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมสืบสานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2565 เพื่อส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัด เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากชุมชนสู่เศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืน โดยศูนย์ฯ ได้แต่งดาต้นสลาก ปัจจัย เครื่องอุปโภค บรืโภค ร่วมกับต้นสลากย้อมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณถนนอินทยงยศ หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า