ศสค. ลำพูน ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ เร่งรัด ผลักดันให้เกิดจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปประเทศ และมีข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปสู่การดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดต่อไป โดยมีพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน