ศสค.ลำพูน ร่วมสัมภาษณ์ (สด) รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ NBT North

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมสัมภาษณ์ (สด) รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ NBT North ประเด็นเรื่อง แนะนำองค์กร บทบาทภารกิจศูนย์ฯ และการจัดฝึกอบรมอาชีพ Care Givers “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” 70 ชั่วโมง ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สค. “การสื่อสารสร้างสรรค์” ในระดับพื้นที่สื่อมวลชนได้เล็งเห็นความสำคัญหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ กิจกรรม โครงการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ สร้างประโยชน์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้พบปะ พูดคุย กับ ผอ.เหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯให้กำลังใจ พร้อมเป็นหน่วยงานเชื่อมประสาน สื่อสาร บอกกล่าวกิจกรรมดีๆ สู่สาธารณชน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่