ศสค.ลำพูน ร่วมสัมภาษณ์ (สด) รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ NBT North ประเด็นเรื่องบทบาทภารกิจของกรมสค. ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน “การฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ร่วมกับ ลอรีอัล (ประเทศไทย)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมสัมภาษณ์ (สด) รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ NBT North ประเด็นเรื่องบทบาทภารกิจของกรมสค. ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน “การฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ร่วมกับ ลอรีอัล (ประเทศไทย) ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สค. “การสื่อสารสร้างสรรค์” ในระดับพื้นที่สื่อมวลชนได้เล็งเห็นความสำคัญหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ กิจกรรม โครงการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ สร้างประโยชน์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ถ่ายทอดไปยังสถานีโทรทัศน์ NBT North 18 จังหวัดภาคเหนือ และช่องทาง Facebook Live (สด) NBT North ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่