ศสค.ลำพูน ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี ได้แก่การปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บเศษใบไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอก รดน้ำให้กับต้นไม้รอบอาคารเฮือนฮัก๐๗๒ และสนามหญ้า ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ปลูกต้นดอกจำปาขาว บริเวณด้านหน้าอาคารเฮือนฮัก๐๗๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน