ศสค.ลำพูน ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี 2566 และประชุมหารือข้อราชการของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 7 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวอวยพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สค. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ดังกล่าว ในการนี้ ร่วมประชุมหารือข้อราชการของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมดังกล่าว