ศสค.ลำพูน ร่วมปรึกษาหารือกับ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพ และจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมปรึกษาหารือกับ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพ และจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองป่าครั่ง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครอบครัวเปราะบาง แม่เลี้ยงเดี่ยว สตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม เพื่อลดปัญหาการว่างงาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีนางรุ่งฟ้า ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางสาวพิมพินันต์ พิจจักโน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ร่วมปรึกษาหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน