ศสค.ลำพูน ร่วมประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตร อาหารว่างทำง่ายขายดี รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 5 วัน) โดย เชฟอาหารไทย by พม.

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่ายและนางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับส4 ที่ผ่านการอบรมเชฟอาหารไทย By พม. ร่วมประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 5 วัน) เพื่อวัดผลประเมินผลทักษะการประกอบอาหาร รสชาติ การตกแต่งอย่างสร้างสรรค์ ความสะอาด การทำงานเป็นทีม และนำเสนอให้น่าซื้อ ชวนชิม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ให้จัดทำตามเมนูกำหนด ได้แก่ เมนูขนมบ้าบิ่น กระหรี่ปั๊บ ขนมจีบ และสลัดโรล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน และได้แนะแนวเข้ารับการทดสอบมาตรฐานพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ (สาขาผู้ประกอบอาหารไทย) ต่อไป ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ 1 อาคารพุทธรักษา ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน