ศสค.ลำพูน ร่วมประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 1 เดือน)โดย เชฟอาหารไทย by พม.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ที่ผ่านการอบรมเชฟอาหารไทย By พม. ร่วมประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 1 เดือน) เพื่อวัดผลประเมินผลทักษะการประกอบอาหาร รสชาติ การตกแต่งอย่างสร้างสรรค์ ความสะอาด การทำงานเป็นทีม และนำเสนอให้น่าซื้อ ชวนชิม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ให้จัดทำตามเมนูกำหนด ได้แก่ เมนูช่อม่วง ปอเปี๊ยะทอด และทาโกะยากิ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน และได้แนะแนวเข้ารับการทดสอบมาตรฐานพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ (สาขาผู้ประกอบอาหารไทย) ต่อไป ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ 1 อาคารพุทธรักษา ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน