ศสค.ลำพูน ร่วมประชุมหารือเตรียมงานพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่สตรี ครั้งที่ 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมหารือเตรียมงานพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่สตรี ครั้งที่ 2 การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดการขั้นตอนงาน และรายงานผลตามงานที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน