ศสค.ลำพูน ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567 โดยได้นำเสนอเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนทางสังคมจำนวน 121 รายๆ ละ 3,000บาท เป็นเงิน 363,000 บาท และเงินสนับสนุนค่าแรงงานสตรี จำนวน 49 รายๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 98,000 บาท โดยมีนางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน