ศสค.ลำพูน ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่1/2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่1/2567 โดยได้นำเสนอเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว แม่/พ่อเลี้ยงเดี่ยว ตำบลต้นธง 5 ราย กลุ่มเปราะบางตำบลทาขุมเงิน 30 ราย และผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนทางสังคม 11 ราย รวมเป็นจำนวน 46 รายๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 138,000 บาท เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ จำนวน 73 รายๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 219,000 บาท และเงินสนับสนุนค่าแรงงานสตรี จำนวน 150 รายๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 657,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน