ศสค.ลำพูน ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2566 โดยได้นำเสนอในส่วนของกิจกรรมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพจำนวน5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเหรี่ยง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก กลุ่มสานเชือกพลาสติก ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก และกลุ่มสานเชือกพลาสติกและไม้ไผ่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก รวมจำนวน 73รายๆละ 3,000บาท เป็นเงิน 219,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน