ศสค.ลำพูน ร่วมประชุมประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการใช้สื่อสร้างสรรค์ในกิจกรรมส่งเสริมเจตคติความเสมอภาคระหว่างเพศของสมาชิกในครอบครัว ครั้งที่ 2 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการใช้สื่อสร้างสรรค์ในกิจกรรมส่งเสริมเจตคติความเสมอภาคระหว่างเพศของสมาชิกในครอบครัว ครั้งที่ 2 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการใช้สื่อสร้างสรรค์ในกิจกรรมส่งเสริมเจตคติความเสมอภาคระหว่างเพศของสมาชิกในครอบครัว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สค. (ศปก.สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณ มายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน