ศสค.ลำพูน ร่วมประกอบพิธีสักการะสรงน้ำพระ ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ กิจกรรม “สระเกล้าดำหัว แม่ผอ.ศูนย์ฯ” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประกอบพิธีสักการะสรงน้ำพระ ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ครอบครัว และการขับเคลื่อนภารกิจงานให้บรรลุผลสำเร็จที่ได้ตั้งไว้ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรม “สระเกล้าดำหัว แม่ผอ.ศูนย์ฯ” พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่อาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองแบบเบ้าโบราณล้านนา ไหว้สาขอสุมาคารวะ ยอยกครัวดำหัวถวาย สระเกล้าด้วยน้ำขมิ้นส้มป่อย และผู้ใหญ่พรมน้ำขมิ้นส้มป่อยอวยพรให้แก่ลูกหลาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน