ศสค.ลำพูน ร่วมนิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับเรื่องบทบาทภารกิจองค์กร และการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้รับบริการในสถาบัน ของนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับอาจารย์ดร.สุกัญญา มีสกุลทอง เนื่องในโอกาสเข้ามานิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับเรื่องบทบาทภารกิจองค์กร และการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้รับบริการในสถาบัน ของนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ได้แก่นางสาวรุ่งทิวา แซ่พ่าน และนางสาวพรปวีณ์ กำลังเสือ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน