ศสค.ลำพูน ร่วมนิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับอาจารย์ปทุมวัลย์ เตโช อาจารย์สาขาวิชาการการจัดการ พร้อมคณาจารย์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ามานิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2566 ได้แก่นางสาวรัชณิตา ไกรสิทธิ์ นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน