ศสค.ลำพูน ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ศูนย์ฯ เสมือนบ้านหลังที่สอง รักความสะอาด ใส่ใจสุขลักษณะ สร้างนิสัย ห่างไกลโควิด – 19


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ และร่วมทำกิจกรรม 5 ส รอบบริเวณศูนย์ ห้องทำงาน และห้องฝึกอบรมอาชีพ เพื่อปลูกจิตสำนึก “รักความสะอาด ใส่ใจสุขลักษณะ สร้างนิสัย” เสมือนว่าศูนย์ฯ เป็นบ้านหลังที่สองและเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ณ บริเวณพื้นที่ส่วนต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน