ศสค.ลำพูน ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดลำพูน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ (นายอนันต์ ดนตรี) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะติดตาม หัวหน้าหน่วยงาน พม.ลำพูน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดลำพูน และประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน One Home จังหวัดลำพูน โดยมีภารกิจดังนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เข้าพบนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับงานสังคม, เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ “โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา” ของการเคหะแห่งชาติ และเยี่ยมหน่วยงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ลำพูน ได้ให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย ในการนี้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้พาเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง, หลักสูตรเสริมสวยสตรี, หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรฝึกอาชีพต่างๆ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center และชมผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มฝึกอาชีพ อาคารแสดงผลิตภัณฑ์ เฮือนฮัก๐๗๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน