ศสค.ลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน และร่วมต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี “งานสืบชะตาบ้านใหม่ล้านนา 25 ปี แห่งการขับเคลื่อนสู่การจัดการที่ดินที่ยั่งยืน”

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมจัดนิทรรศการการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ตามภารกิจการขับเคลื่อนงานของศูนย์ฯ ในระดับพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่ล้านนา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และร่วมต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เป็นประธานในพิธี “งานสืบชะตาบ้านใหม่ล้านนา 25 ปี แห่งการขับเคลื่อนสู่การจัดการที่ดินที่ยั่งยืน” เพื่อติดตามและศึกษาข้อเท็จจริงการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ของคณะทำงานแก้ไขปัญหาและศึกษาแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ขปส.) ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัวบ้านใหม่ล้านนา และได้มอบสื่อโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง